Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

GDPR – General Data Protection Regulation
Nariadenie na ochranu osobných údajov

Spoločnosť Hestia Reality Invest, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne v rozsahu potrebnom na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť naše povinnosti, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od realitných kancelárií vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností spol. Hestia Reality Invest, s.r.o.

Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spol. Hestia Reality Invest, s.r.o. taktiež povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo podľa okolností zahŕňa najmä:

a. identifikáciu klienta,
b. identifikáciu konečného užívateľa výhod,
c. zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou,
d. získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
e. zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,
f. zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu,
g. zistenie, či klient koná vo vlastnom mene, vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu.

 

Komu môžu byť osobné údaje postúpené?

V súvislosti s naplnením zmluvných záväzkov môžu byt' Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napríklad:

a. realitným maklérom spol. Hestia Reality Invest, s.r.o.,
b. advokátovi za účelom prípravy alebo posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy,
c. notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie,
d. znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť,
e. finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti,
f. spolupracujúcej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje druhú zmluvnú stranu v spoločnom obchodnom prípade,
g. príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.

 

Ako dlho budú osobné údaje uchované?

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 

Aké máte práva?

Máte právo:

a. na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
b. požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
c. získať svoje osobné údaje, ktoré ste spol. Hestia Reality Invest, s.r.o.  poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu (avšak iba v prípade, ak sú spol. Hestia Reality Invest, s.r.o. spracúvané automatizovanými prostriedkami),
d. požadovať obmedzenie spracúvania spol. Hestia Reality Invest, s.r.o., ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje spol. Hestia Reality Invest, s.r.o., ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
e. požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
f. podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,820 07 Bratislava 27.